بیماری بلونت

بیماری بلونت وضعیتی است که مشخص می‌شود یک طرف صفحه رشد استخوان ساق پا کندتر از صفحه رشد سمت دیگر رشد می‌کند و منجر به خم شدن پیشرونده پاها می‌شود. این بیماری معمولاً به دلیل صفحه رشد بیمار است و پیشرونده است، به این معنی که با رشد کودک، خم شدگی بیشتری رخ می دهد.